Polityka prywatności

Zasady przechowywania i dostępu do informacji

Pliki cookies

Informujemy, że nasza witryna zbiera informacje o odwiedzających ją Użytkownikach wykorzystując pliki cookies. Pliki cookies  to małe pliki zapisywane na urządzeniu stosowanym przez Użytkownika do dostępu do naszej witryny. Zapewniają one przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w  urządzeniu.

Pliki cookies używane przez naszą witrynę wykorzystywane są do badań dotyczących odwiedzin na naszej witrynie. Chcemy np. wiedzieć ilu było odwiedzających w danym okresie czasu. W ten sposób możemy się m.in. dowiedzieć, czy publikowane przez nas treści wzbudzają zainteresowanie Użytkowników. Dzięki temu możemy także oferować nowe treści związane z tymi, które wzbudziły zainteresowanie.

Użytkownik, który nie chce, aby na stosowanym przez niego urządzeniu były zapisywane pliki cookies może się na to nie zgodzić, dokonując zmian w konfiguracji używanej przeglądarki internetowej. Ponieważ obecnie jest dostępnych wiele przeglądarek, to przykładowo tylko: w przeglądarce Internet Explorer można to zrobić wybierając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, a następnie na karcie „Prywatność” ustawić pożądany poziom zabezpieczeń. W przypadku korzystania z innej przeglądarki należy zapoznać się z  informacjami w  sekcjach z pomocą dla użytkowników.

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy, że administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Stowarzyszenie REFA Wielkopolska (zwane dalej REFA), z siedzibą przy ul. Rubież 46/C5, 61-612 Poznań. Kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@refa.pl

Dane osobowe są przetwarzane przez REFA na podstawie:

  • przypadek I: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),
  • przypadek II: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, …)

Informacje o zasadach i trybie przetwarzania danych osobowych na innych podstawach przewidzianych w art. 6 RODO, jeśli takie przetwarzanie występuje, są przekazywane zainteresowanym osobno, zgodnie z wymogami i na zasadach określonych w RODO.

W przypadku I celem przetwarzania zebranych danych osobowych jest realizacja umów szkoleniowo-doradczych REFA. Podanie danych osobowych w takich przypadkach jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i realizacji umów, o których mowa wyżej.

W przypadku II celem przetwarzania jest marketing bezpośredni prowadzony przez REFA lub wymiana informacji związanych z działalnością REFA. Podanie danych osobowych w tym przypadku jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem realizacji celu, o którym mowa wyżej.

W każdym przypadku forma elektroniczna danych osobowych podlega również przetwarzaniu przez:

  • hostingodawców (na terenie Unii Europejskiej)
  • zewnętrzną firmę księgową, obsługującą administratora (jeśli realizacja celu związana jest z rozliczeniami finansowymi)

Zebrane dane osobowe mogą być także przetwarzane przez firmy kurierskie/pocztowe, jeśli w korespondencji będzie stosowana także forma papierowa.

Jeśli realizacja celów, o których mowa wyżej wymaga przekazania danych do firmy, którą REFA reprezentuje w Polsce (np. w celu wystawienia certyfikatu uczestnictwa), wtedy dane będą przekazane do tej firmy (Na terenie Unii Europejskiej).

Zebrane dane osobowe będą przechowywane w przypadku I w czasie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania (wyznaczonym w szczególności przez okres ważności dokumentów potwierdzających udział Uczestnika w szkoleniu i wymagany okres przechowywania danych rozliczeniowych).

Zebrane dane osobowe będą przechowywane w przypadku II do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięta zgoda, jeśli były przetwarzane na podstawie  tzw. zgody marketingowej (do takiego wycofania osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie) lub REFA ustali, że dane się zdezaktualizowały.

Pozyskanie przetwarzanych danych osobowych mogło się odbyć bezpośrednio od osoby, której dane są przetwarzane lub też od innej osoby, która uznała, że przekazanie danych jest konieczne do realizacji celów, o których mowa wyżej. W drugim przypadku przekazanie informacji widocznych na tej stronie należy traktować jako spełnienie obowiązku wynikającego z art. 14 RODO, tj. poinformowania w przypadku zebrania danych osobowych nie od osoby, której dane dotyczą.

W każdym przypadku osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do tychże danych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.